An analysis of jose corozon de jesus composition

Isang aklat na maputi, ang isinulat: Luha!

Remember: This is just a sample from a fellow student. Your time is important. Let us write you an essay from scratch

Kaya wala kang mabasa kahit isa mang talata;

Kinabisa at inisip mulang ating pagkabata;

Tumanda ka’t nagkauban, hindi mo pa maunawa.

Ang Pag-ibig, isipin mo, pag inisip, nasa-puso!

Pag pinuso, nasa-isip, kaya’t hindi mo makuro.

Lapitan mo nang matagal ang pagsuyo’y naglalaho;

Layuan mo at kay-lungkot, nananaghoy ang pagsuyo!

Ang Pag-ibig na dakila’y aayaw nang matagalan

Parang lintik kung gumuhit sa pisngi ng kadiliman.

Ang halik mhh ubos-tindi, minsan lamang nahalikan

For ang ilog kung bumaha, tandaan mo’t minsan lamang.

Ang Pag-ibig kapag duwag ay payapa’t walang agos

Walang talon, walang baha, walang luha, walang lunos!

Ang Pag-ibig mhh matapang ay puso ang inaanod

Pati dangal, yama’t dunong nalulunod social fear pag-irog!

Ang Pag-ibig bist du buko pa’y nakikinig pa sa aral

Tandang di pa umiibig, nakikita pa ang ilaw

Ngunit kapag nag-alab na pati mundo’y nalimutan ”

Iyan, ganyan ang Pag-ibig, damdamin mo’t puso lamang!

Kapag ikaw’y umuurong sa sakuna’t sa panganib

Ay talagang maliwanag at buo ang iyong isip:

Takot pennsylvania ang pag-ibig mo, hindi ka pa umiibig:

Pag umibig, pati hukay aariin mong langit!

Ang Pag-ibig ay may mata, ang Pag-ibig ay di bulag;

Ang marunong umibig, bawat sugat ay bulaklak:

Ang pag-ibig ay masakim at aayaw ng kabiyak;

To wala na kahit ano, o ibigay mo ang lahat!

“Ako’y hindi makasulat at ang Nanay ay nakabantay! 

Asahan mo, katoto ko, hindi ka pennsylvania minamahal!

Ngunit kapag sumulat em sa ibabaw man ng hukay

Minamahal ka na niya nang higit sa kanyang buhay!

Kayong mga kabataang pag-ibig ang ninanais

Kayong mga paruparong sa ilawan lumiligid

Kapag kayo’y umiibig na, hahanapin ang panganib

In pakpak ninyo’y masusunog sa pag-ibig!

Author’s Biography

Jose Corazon sobre Jesus or perhaps “Pepito was born in Trinity Road District of Sta.

Johnson, Manila, about 22 The fall of, 1894. Having been the second kid of Dr . Vicente para Jesus who was the initial director in the Kawanihan ng Kalinisan, and hismother was obviously a kapampangan specifically Mrs. Susana Pangilinan. He previously twins, Vicente Jr, the elder and Rosa, younger. In their friends and family, Jose Corazon de Christ is nearer to his mom because he is definitely sickly.

Since childhood, Corazon de Christ was informed in Tagalog tula, awit, korido plus the books that was popular in those days like “Florante for Laura and “San Raymundo. And because of the literary performs, the skills of Jose Corazon de Jesus in beautifully constructed wording began. He was also attached to singing, playing the keyboard, and several physical game titles. He went to his 1st schooling in the town of his dad. The child years of Jose Corazon sobre Jesus was full of satisfaction. After graduating in the main level, he was transferred in Liceo para Manila, probably the most popular colleges in Manila then, to stay his second level. If he graduated, this individual studied regulation at Escuela de Cara. When he done his level in 1919 he would not take the pub exam. Instead, he continuing his enthusiasm in beautifully constructed wording.

In August of 1918, Jose Corazon de Jesus elope his girlfriend Asuncion Lakan. All their relationship brought three kids; they were Teresa, Jose and Rogelio. Jose Corazon para Jesus is not only a poet person and article writer but also journalists. This individual became the writer with the newspaper “Demokrasya, “Pagkakaisa, “Taliba, “Mabuhay, at “Sampagita.  But he was well known in neuro-scientific “balagtasan and “pagbigkas. Up to now, he is still very well known from this field.

Jose Corazon sobre Jesus, or Huseng Batute, died in 12: 02 in the afternoon, on May 21, 1932 in General Hospital because of intestinal disease.

Analysis

Appreciate is a variety of different thoughts, states, and attitudes that ranges from interpersonal love to delight. It can consider an emotion of a good attraction and personal attachment. It is also a advantage representing man kindness, consideration, and affection”the unselfish devoted and good-hearted concern intended for the good of another. This may also describe caring and affectionate actions to other individuals, one’s home oranimals. Ancient Greeks identified four varieties of love: kinship or understanding (in Ancient greek, storge), friendship (philia), sexual and/or loving desire (eros), and self-emptying or keen love (agape). Modern writers have known further kinds of romantic appreciate.

The question, “What is love?  continues to be discussed widely by individuals who are puzzled with this existential trend. Indeed, what is love? Currently a lot have their own idea regarding love. Each has his own croyance and beliefs about appreciate. There is like at first sight, take pleasure in is satisfying in the second time around, some even describe it because blind, other folks say that appreciate is in the surroundings and take pleasure in is you. Take pleasure in is a word that has a extensive meaning. We all cannot elucidate it within simple terms; we can just give the characteristics but not the meaning of computer. Only the person that feels that he/she is in love can give the interpretation of it not by the phrases but by the action. In his encyclical Deus Caritas Se révèle être (2005), Père Benedict XVI writes, “Today, the term ‘love’ has become one of the frequently used and misused of words, anything to which we attach quite different meanings. 

Love can be emotions that cannot be understand by human being reason yet only simply by heart. Determining love is extremely hard for all but feeling in take pleasure in is common to all men. That is why Corazon De Jesus place in his poem “Ang Pag-ibig, isipin mo, pag inisip, nasa-puso! Pag pinuso, nasa-isip, kaya’t hindi mo makuro.  In our times today, the word like is very prevalent but in some way different in meaning whenever we refer to the oldest time when the lolo dating our lola. That is why many elderly persons happen to be complaining about the issue of love within our new time. They say the true meaning of the love is being damaged. Corazon De Jesus had written his poem about Pag-ibig to show his point of view regarding love in a poetical method. He gets the imagery of love in his head expresses through words.

If a man is really in love with a lady, he will do everything to acquire her sweet answer. Courting a girl in the older instances is very difficult. To have the palm of the young lady, a man have to know how to get drinking water from the well, get firewood in the forest or inside the mountain and giving the lady some fruits or plant from his farm. Yet , this traditions is being overlooked by the youth of today. Dating a girl inside our times is incredibly basic. It is going to startfrom obtaining the cellphone quantity followed by date and then with out a year, a boy can get the lady. Ang Pag-ibig na buko pa’y nakikinig pa sa aral

Tandang di pennsylvania umiibig, nakikita pa ang ilaw

Ngunit kapag nag-alab na pati mundo’y nalimutan ”

Iyan, ganyan ang Pag-ibig, damdamin mo’t puso lamang!

True love is definitely self-denials take pleasure in. We are unable to say that it truly is love whether it is still within our heart, whenever we do not share it. A quotation says a bells is not just a bell until you diamond ring it; a song is definitely not a tune until you sing this, and like in your cardiovascular system is not love until you give it apart. Some of us are just contended that individuals are in love. We are afraid to talk about it inside our love ones certainly not because we do not love him/her but our company is afraid of being rejected. We are pleased of being in love although we are worried to stay in take pleasure in. Corazon para Jesus stated in his composition, “Ang Pag-ibig kapag duwag ay payapa’t walang agos, Walang talon, walang baha, walang luha, walang lunos!  We could very cutting-edge. We always think what will happen for down the road that is why our company is being terrified. We think in the event the person we all love today is still in love with us within the next day. If the lover will deny his need for passion, expressing love would soon become a burden and it would only cause different kind of isolation. Guy has a organic longing to complete him self by individually relating to men, for without like, there can be no true interpersonal relations when it comes to. 1 There exists often little evidence intended for loving; we have to trust the person we take pleasure in and without beliefs we simply cannot love both God or other people. Minus love, life is not really worth living. Since Corazon para Jesus said in his composition Kayong mga kabataang pag-ibig ang ninanais

Kayong mga paruparong social fear ilawan lumiligid

Kapag kayo’y umiibig na, hahanapin ang panganib

For pakpak ninyo’y masusunog social fear pag-ibig!

Summary

As a seminarian, staying in liked is very important. Since what Fr. Lloyd Cinco said to all of us in our escape, “You can not be a clergyman if you do not learn how to love.  Love is known as a duty. Only when it is a obligation to take pleasure in, only then is take pleasure in eternally anchored against just about every change and happily safeguarded against lose hope. There are three issues that damage love. 1st are the within our inclinations and thoughts. Second are definitely the changes in the person we appreciate. The last may be the unhappiness, soreness and enduring that can result in despair. This is the cause why people are frightened to stay in love, because of the tribulations and issues in the marriage. They are merely contented in falling in love. People are also terrified of their requirements because like seeks reliability. Therefore vow an oath, swear faithfulness to each other.

Nevertheless this pledge offers simply a false security because the two persons who have swear to love each other forever, swears by something which is lower than love itself. The two swear by their want to each other permanently, instead of execration love to the other person by everlasting. Therefore , both of them swear by something that could alter over time. If perhaps what one feels changes, then there is nothing that will bind their very own love. The only method to find the case security if one is to generate an pledge is to recommend the duty that shall like. Spontaneous like is still be subject to change because it is not knowingly grounded upon eternal nevertheless depends entirely on your emotion and feeling. It may change into its opposite, in hate or it can become the sickness of jealousy.

1

Related essay